93111000 (021) تماس رایگان با وکیل تهران
دادحامی DADHAMI وکیل و مشاوره حقوقی Lawyer & Legal Consultancy

قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

Author Avatarنگارش توسط تحریریه دادحامی | بروزرسانی: ۰۴-۰۷-۱۴۰۰

نظرات: 0
: 9 دقیقه

مجله دادحامی / قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

قانون سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۰۲

با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۲

 

 

‌ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار‌ می‌گردد.

۱ – اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول‌ التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع‌ اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه با شد.

۲ – اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است. به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا.

۳ – اداره امور مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.

۴ – اداره مؤسسات و انجمنهای خیریه‌ ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (‌تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در مؤسسات و‌ انجمنهای خیریه‌ ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (‌تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا‌ عدم صلاحیت ناظر (‌در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد).

۵ – انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ ای که متولی معین ندارند و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.

۶ – کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.

۷-اثلاث باقیه، محبوسات، نذور ، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات‌ عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد ‌اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس‌نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲)

‌تبصره ۱ – سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد.

‌تبصره ۲ – بقاع متبرکه حضرت رضا علیه‌ السلام و حضرت احمد ابن‌ موسی (‌شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم(ع) و موقوفات‌ مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه نایب‌ التولیه تعیین شده یا بشود از شمول این قانون‌ مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.

‌تبصره ۳ – سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند (۷) بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به ‌منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امناء اقدام خواهد کرد.(الحاقی مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲)

وکیل پایه یک دادگستری

‌ماده ۲ – از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست‌ وزیری منتزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور‌ اوقاف تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می‌شود.

 

ماده ۳ – هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد.

 

ماده ۴ – متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقفنامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با‌ رعایت مواد ۱۴ تا ۱۷ این قانون اقدام خواهد شد.

‌تبصره ۱ – موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می‌شود تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع‌ المداخله می‌شود تا رفع‌ ممنوعیت یا ضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است.

‌تبصره ۲ – هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقفنامه به عنوان متولی معین شده‌اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با‌ شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول‌ التولیه است.

‌تبصره ۳ – در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هر گاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند وکیل‌ مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفاء وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به‌ متولی ابلاغ خواهد شد هر گاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج از کشور، متولی، اقدام به تغییر وکیل ننماید‌ موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می‌شود این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز‌ انتخاب شده‌اند خواهد بود.

 

ماده ۵ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌تواند در اموری که اداره آن به عهده این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدین و معروف‌ به امانت را به عنوان امین یا هیأت امناء تعیین نماید.

‌تبصره ۱ – نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امناء و میزان حق‌الزحمه آنان و همچنین نظامات راجع به‌ حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که اداره آن به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می‌باشد به موجب آیین‌نامه‌ هایی که بر اساس مقررات و سنن و‌ خصوصیات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد خواهد بود.

‌تبصره ۲ – نذور نقدی که جهت مشخصی برای مصرف آن معین نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل‌ اماکن اهداء می‌شود با جلب نظر اداره اوقاف به وسیله هیأت امناء به ترتیب در امور ذیل مصرف می‌شود:

‌الف – عمران و آبادی اماکن مذکور.

ب – تدارک وسائل رفاه و بهداشت زوار این اماکن و ساکنان ناحیه.

ج – نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعائر دینی در آن محل.

‌د – کمک به مدارس علوم دینی در آن محل.

ه – خیرات و مبرات مطلقه.

وکیل تهران

‌ماده ۶ – صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در‌ جهت بهره‌برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد.

‌تبصره – در صورتی که درآمد یک‌ ساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی‌ ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.

 

‌ماده ۷ – هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین‌ نامه‌ها و‌ مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع‌ المداخله یا ضم امین خواهد شد.

‌تبصره ۱ – به متولی و ناظر ممنوع‌ المداخله در زمان ممنوعیت حق‌ التولیه و حق‌ النظاره تعلق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در‌ مواردی که ضم امین می‌شود اوقاف حق امین را خواهد پرداخت.

‌تبصره ۲ – در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضم امین می‌شود دادگاهها می‌توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را هم به عنوان‌ امین تعیین کنند.

‌تبصره ۳ – نسبت به تعدی و تفریط یا سایر تخلفات مدیران و امناء مؤسسات و بنیادهای خیریه طبق اساسنامه مؤسسه و بنیاد مربوط اقدام خواهد‌ شد. و در صورتی که اساسنامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد مشمول مقررات پیش‌ بینی شده در این ماده و تبصره‌ های آن خواهند بود.

‌تبصره ۴ – کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امناء و مدیران و امناء و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین‌ می‌باشند در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود هر گاه‌ عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

 

‌ماده ۸ – در آمد موقوفات مجهول‌ المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه‌ معارف اسلامی و عمران موقوفات می‌ باشد زیر نظر سازمان به مصرف می‌رسد.

‌تبصره – درآمد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلت گرچه با پس‌ انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد با‌ تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف در محل به مصرف می‌رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عوائد زائد بر مصرف‌ متعارف باشد حتی‌ الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید.‌مقصود از متعذر المصرف آن است صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف‌ مقدور نباشد.

 

‌ماده ۹ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولی‌ یا امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می‌تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت‌ موقوفه ایجاد نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.

‌تبصره – در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم‌ دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌ های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می‌باشند.

مشاوره حقوقی

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۸)

 

موضوع استفسار:

 

‌آیا بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه‌ السلام به لحاظ اطلاق عبارت «‌بقاع متبرکه» مذکور در تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان ‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۶۳ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌ های دادرسی و ثبتی و اجرائی این ‌تبصره می‌ شود یا منصرف از آن است؟ ‌

 

نظر مجلس:

 

‌ماده واحده – بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (۹) قانون ‌تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌ های ‌دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می‌ شود.

 

وکیل تخلیه

 

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب ۱۳۷۹/۰۶/۱۳)

 

موضوع استفساریه:

 

ماده واحده- ‌آیا بقاع متبرکۀ حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه علیها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (۹) ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۶۳ همانند بقعۀ متبرکه حضرت امام رضا علیه‌ السلام مشمول ‌برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌ های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می‌ شوند؟

وکیل خلع ید

نظر مجلس:

 

بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه علیها سلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در ‌تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۶۳ همانند بقعۀ متبرکه حضرت امام رضا‌ علیه‌ السلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌ های دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می‌ شوند.

 

‌ماده ۱۰ – ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت‌ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف‌ نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰ روز پس از ثبت به‌ اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند.

‌تبصره – ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظفند ظرف‌ مدت دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقفنامه‌ های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف‌ مربوط تسلیم دارند.

 

‌ماده ۱۱ – حق‌ التولیه متولی و یا سازمان (‌در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرفی) همچنین حق‌ النظاره ناظر به میزان مقرر در وقفنامه‌ است و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق‌ التولیه و حق‌ النظاره در آن تعیین نشده باشد حق‌ التولیه به مقدار اجرت‌ المثل از عایدات‌ خالص خواهد بود.

وکیل مهریه

‌ماده ۱۲ – سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل هدایای مستقل و حق‌ التولیه و حق‌ النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر‌ سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف می‌رساند.

 

‌ماده ۱۳ – وجوهی که از محل پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می‌گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به‌ مصارف مقرره خواهد رسید.

‌تبصره – نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین‌ نامه‌ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

 

 

ماده ۱۴ – تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و‌ موقوف علیهم (‌با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره‌ های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص‌ التولیه در صورتی که مظنه تعدی و‌ تفریط متولی نباشد.

 

‌ماده ۱۵ – هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استانها و شهرستانها تأمین‌ می‌گردد.

‌تبصره – ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاههای‌ دادگستری طرح نمایند. حکم این ماده در مورد بنیادها و مؤسسات خیریه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.

 

‌ماده ۱۶ – در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می‌شود در صورتی که متولی بدون عذر موجه در مدت مناسب با‌ تشخیص سازمان اقدام مؤثری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می‌تواند حسب مورد آن اراضی را در‌ اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر محل یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد‌ قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند.

 

‌ماده ۱۷ – آیین‌نامه‌ های اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسد.

 

‌ماده ۱۸ – کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌ در تاریخ ۶۳.۱۰.۶ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

 

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ ‌

موضوع استفسار:

‌آیا بقعه متبرکه حضرت امام رضا علیه‌ السلام به لحاظ اطلاق عبارت «‌بقاع متبرکه» مذکور در تبصره ذیل ماده (۹) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان ‌حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌ های دادرسی و ثبتی و اجرائی این ‌تبصره می‌شود یا منصرف از آن است؟ ‌

 

نظر مجلس :

‌ماده واحده – بقعه متبرکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرکه مذکور در تبصره ذیل ماده (۹) قانون ‌تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه‌ های ‌دادرسی و ثبتی و اجرائی این تبصره می‌شود. ‌

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۳/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدید.

میانگین نمرات 0 / 5. تعداد رتبه 0

k

.

دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

آخرین پست ها

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث

تقسیم ناعادلانه ارث که معمولا این تقسیم ناعادلانه توسط پدر بوده...

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد

زن از کدام اموال شوهر ارث می برد؟ در پاسخ باید گفت قانون جدید ا...

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد

تا چه مدت حکم قطعی قابلیت اجرا دارد؟ در پاسخ به این سوال و اینک...

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی

چک ضمانت صیادی با توجه به تغییرات قانون جدید دچار تحولات شده بن...

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

تأثیر صدور حکم اعسار بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به موجب رای وح...

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده

بطلان معامله مال توقیف شده از دعاوی دادگاه ها بوده به این منظور...

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم، نمونه رای و نظریه مشورتی

اثبات زوجیت دائم زمانی بوده که زوجین بدون ثبت رسمی ازدواج به را...

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه و اثر انتقال دارایی

شرط نصف اموال در عقدنامه که با امضا توسط شوهر تنصیف اموال در طل...

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب و مجازات آن

برداشت غیرمجاز اینترنتی از حساب بدون اطلاع که از طریق هک یا فیش...

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم و اجراییه دادگاه

مدت زمان اجرای حکم بعد از رای قطعی و همچنین مدت اعتبار اجراییه ...

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی و کلانتری

انکار کردن پس از اقرار در آگاهی یا کلانتری امکانپذیر است؟ و این...

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرار ابرا مهریه توسط زوجه

اقرارنامه ابراء مهریه توسط زوجه از شایع ترین اسناد می باشد ما د...

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه و شرایط آن + نمونه رای

تعدیل مهریه به منظور تغییر در پرداخت اقساط که بنابر شرایط تعدیل...

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی

مسئولیت تبلیغ کنندگان کوروش کمپانی که این قبیل سلبریتی ها آیا م...

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق

زمان دعوای اعسار در طلاق یا همان قسط بندی مهریه در طلاق بنابر ز...

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست؟

جرم معامله معارض چیست در پاسخ باید گفت زمانیکه فروختن مال با دو...

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی + نمونه رای

مهریه در طلاق توافقی به تفاهم و توافق زوجین مرتبط بوده بدینصورت...

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

ارسال عکس مستهجن و مجازات آن

جرم ارسال عکس مستهجن یا بعبارتی نود ، لختی که این عکس و فیلم از...

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه + نمونه رای

تغییر تاریخ دفترخانه در مبایعه نامه یا قولنامه دارای آثاری می ب...

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار

درخواست تعدیل اقساط اعسار به موجب قانون جدید از حقوق افراد بوده...

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی + شرایط بهم زدن عقد غیرتجاری

فسخ قرارداد اجاره مسکونی در همه موارد امکانپذیر نمی باشد و بهم ...

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی

شکایت کلاهبرداری پانزی از شایع ترین دعاوی کیفری بوده که باید بد...

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق از شوهر + نحوه اعمال وکالت

طلاق با وکالت طلاق بدینصورت بوده زن با گرفتن حق طلاق از همسر و ...

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر

ارث زن از شوهر از اموال منقول مانند خودرو و همچنین غیرمنقول مان...

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک

لایحه مطالبه وجه چک در دعوایی کاربرد دارد که خوانده دعوی لایحه ...

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر

صیغه بدون اذن پدر در قانون دارای شرایطی بوده و وجود پرده بکارت ...

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال

شکایت سرقت ارز دیجیتال به دعوایی گفته می شود که در پی سرقت ارز ...

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور و رد داور در آیین دادرسی مدنی

جرح داور یا به عبارتی رد داور که در قانون آیین دادرسی مدنی به آ...

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی

اثبات رابطه نامشروع در فضای مجازی از سوالات زن و شوهرهایی می با...

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری

مسئولیت کارشناسان رسمی دادگستری بنابر اینکه شخص کارشناس یا اهل ...

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر

خیانت در امانت همسر به جرمی گفته می شود که مالی از زن و شوهر به...

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران

مطالبه خسارت از شرکت توسط سهامداران معمولا زمانی مطرح می شود که...

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی

مطالبه خسارات مادی ناشی از قصور پزشکی از این باب بوده که ممکن ا...

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته

اثبات دزدی با دوربین مداربسته با توجه به استفاده بیش از پیش برا...

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی

اعتراض به رای دادگاه حقوقی به موجب قانون جدید آیین دادرسی مدنی ...

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر

مصادره اموال در جرایم مواد مخدر سوال افراد بوده که در صورت صدور...

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک

تایید اجاره توسط مالک در زمانی بوده که شخصی غیر از مالک یا به ن...

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت

فک نشدن پلاک پس از وکالت از عمده سوالات افراد بوده به اینصورت ک...

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری

دادن وکالت به وکیل به صورت غیر حضوری بنابر تغییرات که قوه قضایی...

خرید خودرو معیوب

خرید خودرو معیوب

خرید خودرو معیوب از موضوعات شایع بوده که فسخ خرید خودرو خراب و ...

اعتبار صلح نامه دستی

اعتبار صلح نامه دستی

اعتبار صلح نامه دستی بنابراینکه این اسناد به صورت عادی و در دفا...

عزل وکیل در وکالتنامه رسمی

عزل وکیل در وکالتنامه رسمی

عزل وکیل در وکالتنامه رسمی بر خلاف وکالتنامه عادی شرایط خود را ...

خیانت در امانت چک بدون تاریخ

خیانت در امانت چک بدون تاریخ

خیانت در امانت چک بدون تاریخ زمانی اتفاق افتاده که دارنده تاریخ...

ولی دم کیست ؟ | اولیا دم چه کسانی هستند؟

ولی دم کیست ؟ | اولیا دم چه کسانی هستند؟

ولی دم کیست ؟ به موجب قانون مجازات اسلامی جدید ولی دم ، همان ور...